Branschnyhet, Faktaartikel

Svenska Läkaresällskapet lanserar Hållbarhetsguide för läkare

22 oktober 2022

I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

– Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet bidra till en snabb omställning, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS.

Som läkarkårens vetenskapliga organisation tar vi ansvar genom att stimulera ökad forskning inom området, sprida kunskap och upplysa om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa och agera för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Med Hållbarhetsguiden hoppas vi inspirera fler kollegor till att verka för minskat klimatavtryck i den kliniska verksamheten.

SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1. Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska
    befolkningens vårdbehov.
  2. Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.
  3. Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

Läs mer här

Annonser

Annonser